Følgende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle opgaver udført af fotograf Claus Birch (Fotografen) for enhver kunde, betalende såvel som ikke-betalende (Kunden).

Fotografering generelt:
* Kundens ophold i studie eller på lokation foregår på eget ansvar og fotografen kan ikke gøres til ansvar for eventuelle uheld eller skader der måtte ske på kunden.
* Ved fotografering af børn, er det til enhver tid forældre/værges ansvar at beskytte børnene mod eventuelle uheld/skader.
* Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for teknisk svigt af udstyr, herunder tab af data. Kan den aftalte opgave ikke efterkommes, kan fotografen eller kunden vælge at annullere ordren. Der vil ikke blive udbetalt nogen for for erstatning eller dækning af driftstab eller følgeomkostninger.
* Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for skader, som han utilsigtet måtte være skyld i.
* Fotografen kan til enhver tid aflyse en aftale, grundet sygdom, forsinkelser, tekniske forhold eller andet, der er udenfor fotografens kontrol. Dette giver kunden ret til at annullere den indgåede aftale, men ikke til nogen form for erstatning eller kompensation.
* Det er ikke påtvunget fotografen at udlevere alle billeder. Hvilke billeder der udleveres til kunden er fotografens egen beslutning.
* Redigeringen af billederne og det overordnede look vil i sidste ende altid være fotografens beslutning. Fotografen vil lytte til forslag og ideer fra kunden, men i sidste ende vil det være fotografens beslutning.
* Fotografen beskytter sit billedarkiv bedst muligt, og kan ikke gøres ansvarlig for tab af billeder/data på grund af tyveri, hackerangreb, harddiskfejl eller lign.
* Alle billeder taget af fotografen er beskyttet af ophavsretsloven. Det betyder at fotografen har alle rettighederne til billederne og de må ikke ændres eller videresælges uden fotografens skriftlige tilladelse.

For fotografering ved konfirmation, bryllup og andre begivenheder bestilt af kunden, gælder desuden:
* Kunden er forpligtiget til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i det aftalte program i rimelig tid inden begivenheden. Fotografen kan ikke, ved manglende information, holdes til ansvar for evt. forsinkelser eller udeblivelser.
* Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af begivenheden, i tilfælde af hændelser, der er uden for fotografens kontrol (force majeur). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af kunden eller kundens gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven.
* Fotografen kan ikke stilles til ansvar for, ikke at have fotograferet dele af begivenheden, herunder enkeltpersoner eller genstande.
* Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, kundens ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder hvis sådanne kræves. Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.
* I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt pga. en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gøre alt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men en evt. forudbetaling vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.
* I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt vil hele beløbet blive tilbagebetalt. I tilfælde af at en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvist tab, og denne andel vil i disse tilfælde blive trukket fra den oprindelige pris. Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.

Mangelansvar:
Printede billeder
En vare er mangelfuld hvis ikke den lever op til den tekniske standard for digital fotofremkaldelse. Kunden skal straks ved levering og senest to uger efter modtagelsen, gøre sådanne åbenbare mangler gældende. Åbenbare mangler kan ikke gøres gældende senere. Ikke åbenbare mangler skal gøres gældende straks efter konstateringen indenfor den til enhver tid lovbestemte reklamationsfrist. Ved berettigede reklamationer er ClausBirch.dk i første omgang berettiget til at foretage erstatningslevering. Såfremt dette ikke er muligt, kan kunden forlange ordren ophævet. ClausBirch.dk fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader på grund af fejl eller mangler.

Digitale billeder
En vare er mangelfuld hvis der i forbindelse med download forekommer fejl, således at billedet ikke fremstår som præsenteret i det online fotoarkiv. Kunden skal straks ved levering og senest to uger efter modtagelsen, gøre sådanne åbenbare mangler gældende. Åbenbare mangler kan ikke gøres gældende senere. Ikke åbenbare mangler skal gøres gældende straks efter konstateringen indenfor den til enhver tid lovbestemte reklamationsfrist. Ved berettigede reklamationer er ClausBirch.dk i første omgang berettiget til at foretage erstatningslevering. Såfremt dette ikke er muligt, kan kunden forlange ordren ophævet. ClausBirch.dk fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader på grund af fejl eller mangler.

Såfremt varen fremsendes til kunden pr. post, sker dette alene på kundens ansvar.

Gældende ret
Nærværende aftale reguleres efter dansk ret.

Roskilde, den 1. august 2016